Regulamin

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO NOVATION BATTLE W RAMACH FESTIWALU SOUNDEDIT 27.10.2018 R.

§1.Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu Muzycznego NOVATIONBATTLE realizowanego w związku z festiwalem SOUNDEDIT w Łodzi w dniu 27.10.2018 r. (zwany dalej: „Konkursem”).
 2. Wyłącznym organizatorem Konkursu jest firma Audiotech Anna Domańska, ul. Farbiarska 41A, 02-862 Warszawa, NIP: 521-129-20-02, REGON: 141711810, zwana dalej: “Organizatorem”.
 3. Konkurs trwa od dnia 3.09.2018 do 27.10.2018 i jest podzielony na etapy określone w niniejszym Regulaminie
 4. Konkurs przeznaczony jest dla Wykonawców tworzących i wykonujących muzykę elektroniczną na żywo bez użycia komputera.

§2. Cel Konkursu

 1. Inspirowanie i popularyzowanie twórczości muzycznej.
 2. Odkrywanie i promowanie talentów muzycznych.

§3. Eliminacje Wstępne – pierwszy etap Konkursu.

 1. Pierwszy etap konkursu obejmuje Eliminacje Wstępne, w wyniku których wyłonieni zostaną osoby zakwalifikowane do Konkursu Finalistów zgodnie z postanowieniami poniżej.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy zarejestrować się, zgłaszając równocześnie swoje uczestnictwo, w Konkursie korzystając z formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie www.novationbattle.pl
 3. Uczestnicy rejestrując się, zakładają swoje profile na stronie www.novationbattle.pl/register , podając następujące informacje:
  • – nazwę użytkownika (pseudonim),
  • – imię i nazwisko,
  • – adres e-mail,
  • – nr telefonu,
  • – sprzęt wykorzystywany w trakcie festiwalu SOUNDEDIT w Łodzi w dniu 27.10.2018 r. w przypadku zakwalifikowania się uczestnika do finału Konkursu,
  • – informację o profilach społecznościowych (np. link).
 1. Uczestnicy rejestrują się na platformie www.novationbattle.pl/register wybierając rodzaj rejestracji zależny od spełnionych warunków sprzętowych określonych w §4 pkt 6 i 7. Podczas rejestracji publikują utwór umieszczając linka (youtube)  w pole “zgłoszony utwór”.
 2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i uczestniczenia w Konkursie jest dołączenie do niego linku do filmu z Youtube (wykonanego np. telefonem) z własnym wykonaniem. Zgłoszony utwór powinien być wykonany na zestawach sprzętowych określonych w §4 pkt 6 i 7.
 3. Zgłoszenia można przesłać do 10.10.2018 r. do godz. 00:00.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać autorski materiał, trwający od 3 do 5 minut.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do zgłoszonych utworów i ponosi odpowiedzialność w tym zakresie.
 6. Spośród nadesłanych zgłoszeń, wyłonionych zostanie sześciu Wykonawców, których wartość twórcza oceniona zostanie najwyżej przez Jury. Siódmym finalistą będzie osoba, której projekt uzyskał najwięcej głosów internautów na platformie do głosowania.
 7. Organizator zastrzega, że w przypadku w którym któryś z Uczestników zakwalifikowanych do Konkursu Finalistów nie wyrazi chęci/możliwości w nim uczestniczenia, uczestnictwo w Konkursie Finalistów zostanie zaproponowane kolejnej osobie wyłonionej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6.
 8. Wykonawcy zakwalifikowani do Konkursu Finałowego w Łodzi, wyłonieni w Eliminacjach Wstępnych, zostaną poinformowani o tym fakcie do dnia 16.10.2018 telefonicznie przez Organizatora.

§4. Konkurs Finalistów – drugi etap Konkursu

 1. Drugi etap obejmuje Konkurs Finalistów, czyli uczestników konkursu wyłonionych w Eliminacjach Wstępnych oraz Finał Konkursu Novation Battle odbywający się w ramach festiwalu SOUNDEDIT w Łodzi w dniu 27.10.2018.
 2. Wykonawcy zakwalifikowani do Konkursu Finałowego zaprezentują stworzony przez siebie utwór/y na KONKURSIE FINAŁOWYM w Łodzi w ramach festiwalu SOUNDEDIT (27.10.2018 ).
 3. Finalista Konkursu oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do wykonywanych przez siebie utworów podczas Finału Konkursu Novation Battle odbywający się w ramach festiwalu SOUNDEDIT w Łodzi w dniu 27.10.2018 i ponosi odpowiedzialność w tym zakresie.
 4. Każdy Uczestnik podłącza swój hardware do interfejsu audio przygotowanego przez Organizatora i ma 3 minuty na sprawdzenie swojego setupu przed prezentacją konkursową.
 5. Prezentacja konkursowa uczestnika nie może trwać dłużej niż 5 minut.
 6. Wykonawcy mają do wyboru dwie opcje prezentacji swoich kompozycji w trakcie festiwalu SOUNDEDIT.
  • – Opcja 1+1 – Syntezator (klawiaturowy) lub groovebox marki Novation + jedno dowolne urządzenie z innej marki
  • – Opcja 2+2 – Syntezator desktopowy Novation z kontrolerem Novation +  jeden dowolny instrument z kontrolerem innej marki
 7. Dopuszczalne są także sety w setupie: Instrument Novation + instrument Novation + kontroler Novation.
 8. Podczas Finału Novation Battle w Łodzi utrzymana będzie formuła opisana w §4 pkt 6
 9. Wykonawców oceniać będzie profesjonalne Jury (Novation Team).
 10. Po wszystkich prezentacjach konkursowych Jury udaje się na obrady, by wyłonić TRZECH zwycięzców, którzy otrzymają nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

§5. Nagrody

 1. Organizator przewidział nagrodę dla TRZECH FINALISTÓW Novation Battle w Łodzi, które przyznane zostaną przez Jury konkursowe.
 2. Nagroda główna: Novation Peak.
 3. Nagroda za miejsce II: Novation Circuit Mono Station.
 4. Nagroda za miejsce III: Klawiatura Novation Launchkey 49 Mk2.
 5. Nagrody, o których mowa przyznane zostaną trzem Finalistom po zakończeniu obrad komisji oceniającej, z których zostanie sporządzony protokół.
 6. Każdy z siedmiu uczestników otrzyma wejściówkę na wszystkie koncerty, które odbywają się w ramach festiwalu SOUNDEDIT 2018.

§6. Postanowienia organizacyjne

 1. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, w razie konieczności pomoc techniczną i akustyczną.
 2. Uczestnicy Konkursu Muzycznego Novation Battle w ramach Festiwalu SOUNDEDIT w Łodzi, wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów marketingowych i promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z koncertów, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem z imprezy w następujących polach eksploatacji: utrwalanie – rejestracja i emisja w celach promocyjnych).
 3. Przystępując do konkursu Uczestnicy, oprócz zgody na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych i marketingowych, wyrażają zgodę i udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do wykorzystania utworu w związku z udziałem w Konkursie na następujących polach eksploatacyjnych:
  • – utrwalanie, rejestracja i emisja w celach promocyjnych,
  • – używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych, reklamowych, używanie w publicznych prezentacjach,
  • – zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową,
  • – wprowadzanie utrwalonego materiału jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,
  • – rozpowszechnianie materiału online i udostępnienie w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń,
  • – używanie w publikacjach prasowych i audycjach telewizyjnych.

§7. Postanowienie końcowe

 1. Organizator nie pokrywa uczestnikom kosztów podróży i pobytu.
 2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą̨ przetwarzane przez Organizatora, zgodnie z przepisami z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody i wydania nagrody. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne i niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Przekazane przez Uczestników dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora jedynie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe uczestników niezakwalifikowanych do Finału zostaną trwale usunięte przez Organizatora z nośników danych po zakończeniu niniejszego Konkursu.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo do:
  • – dostępu do danych osobowych,
  • – sprostowania ich,
  • – usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • – ograniczenia przetwarzania,
  • – przenoszenia danych osobowych,
  • – żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Uprawnienia powyższe należy kierować pisemnie na adres Organizatora lub mailowo na adres skrzynki mailowej: kontakt@novationbattle.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.novationbattle.pl